Kategoria: Teatr

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. ks. Kazimierza Siemaszki
pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…”

ks. Bronisław Sieńczak

Kategoria: TEATR

1. Konkurs adresowany jest do uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w „CERN 2000” w Piekarach.
2. W konkursie mogą wziąć udział inscenizacje lub recytacje tekstów literackich (bądź ich fragmentów).
3. Tytuły konkursowych inscenizacji lub recytacji wraz z kartą zgłoszenia należy złożyc do 07 marca 2017r. w sekretariacie
Adres:
Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2,
32-060 Liszki
z dopiskiem
XIII Festiwal im. ks. K. Siemaszki

Zgłoszenia i zapytania można bezpośrednio kierować do koordynatora i jurora kategorii teatralnej: p. Wojciecha Mohorta – Kopaczyńskiego.
Informacji dotyczących festiwalu udziela także: Barbara Wąsik – Sikora

4. Czas recytacji nie może przekroczyć 5 min., inscenizacji 10 min.
5. Eliminacje do finału odbędą się w dniach 13-16.III 2017 r. O szczegółach przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani po terminie zgłoszeń.
6. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz obsługę techniczną w czasie prób i prezentacji. O scenografię i kostiumy dbają sami uczestnicy (istnieje możliwość skorzystania ze zbiorów Liceum w Piekarach – po wcześniejszym omówieniu tego z koordynatorem kategorii). Specyficzne wymogi techniczne należy wcześniej ustalić z organizatorem.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności występów w czasie prób i prezentacji konkursowych.
8. Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu eliminacji, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród po zakończeniu obrad jury.
9. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017 o godzinie 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w koncercie finałowym.

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/

Kategoria: Plastyka

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. ks. Kazimierza Siemaszki
pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…”

ks. Bronisław Sieńczak

Kategoria: PLASTYKA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów liceum w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
2. Do konkursu przyjmowane będą prace plastyczne płaskie, wykonane dowolną techniką np.: pastela, akwarela, olej, ołówek, węgiel itp./w formacie max 70×50 cm x cm nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
3. Prace plastyczne należy złożyć w Pracowni Plastycznej Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” lub w sekretariacie Liceum w Piekarach do 20 marca 2017r. (prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie jurorów).
Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela: koordynator kategorii plastycznej – Dorota Brewczyńska: tel. 12/ 280-70-99 w. 113 lub 600-001-192 e-mail: ft.plastyka@gmail.com
4. Praca powinna być związana tematycznie z hasłem przewodnim Festiwalu.
5. Praca musi być podpisana godłem (nie mogą się na niej znaleźć informacje o autorze). Do pracy należy dołączyć zaklejoną i podpisaną takim samym godłem kopertę z kartą zgłoszenia.
6. Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienia.
7. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznawania nagród w przypadku nadesłania do konkursu niewystarczającej ilości prac /minimum 10 zgłoszeń/
8. Najpóźniej do 25 marca 2017 r. konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród.
9. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017r. o godz. 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w koncercie finałowym.
10. Organizatorzy Festiwalu nie odsyłają prac konkursowych. Można je będzie odebrać osobiście w Pracowni Plastycznej Liceum w Piekarach najpóźniej do 31 maja 2017 r. Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora Festiwalu.

 

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/

 

Kategoria: Muzyka

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. Ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…

Ks. Bronisław Sieńczak
KATEGORIA: MUZYKA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”.
2. Każdy z uczestników prezentuje dwa utwory (posiadające tekst i muzykę). Czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut.
3. Jury oceniać będzie prezentacje muzyczne solistów, duetów i zespołów.
4. Głównym kryterium oceny Jury jest twórczość autorska (oryginalność, kreatywność) a ponadto: warsztat muzyczny, emisja głosu, dykcja, interpretacja, sposób zaprezentowania się na scenie, dobór repertuaru.
5. Jury przyznaje Nagrodę Główną oraz Wyróżnienia.
6. Prezentowane utwory muszą wiązać się tematycznie z hasłem Festiwalu.
7. Szkoła zapewnia podstawowy sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, możliwość skorzystania z fortepianu lub pianina cyfrowego oraz obsługę techniczną w czasie prób i prezentacji. Specyficzne wymogi techniczne należy ustalić odpowiednio wcześniej z organizatorem.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności wykonawców w czasie prób i prezentacji konkursowych.
9. Przesłuchania konkursowe odbędą się 13-16 marca 2017 roku. O dokładnym terminie przesłuchań uczestnicy zostaną poinformowani po terminie zgłoszeń drogą e-mailową.
10. Wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017 roku o godz. 15:30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” (warunkiem otrzymania nagród jest osobisty udział w koncercie finałowym).
11. Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeń należy dostarczyć na adres e-mail: ft.muzyka@gmail.com najpóźniej do 7 marca 2017 roku.

Nasz adres:
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2
32-060 Liszki
z dopiskiem XIII Festiwal im. ks. K. Siemaszki, kategoria: muzyka

www.liceum.radosnanowina.pl/

Dodatkowych informacji udziela koordynator kategorii muzycznej – Joanna Kwiecień: ft.muzyka@gmail.com, tel.: 662 212 603. Informacje dotyczące festiwalu – Barbara Wąsik-Sikora
12. Wypełniona zgodnie z wymogami karta zgłoszenia jest jedyną formą kwalifikacji do udziału w Festiwalu.
13. Wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć teksty do wykonywanych utworów oraz podkłady, jeżeli mają być wykorzystane podczas eliminacji. Podkłady przyniesione w dniu przesłuchań nie będą respektowane.
14. W przypadku utworów zagranicznych niezbędne jest równoczesne dostarczenie tłumaczenia tekstu na język polski.
15. W przygotowaniu utworów konkursowych można korzystać z pomocy nauczyciela lub wychowawcy. Opiekun, który ukończył 19 lat, może brać udział w Festiwalu wyłącznie jako akompaniator lub dyrygent.
16. Istnieje możliwość próby w dniu przesłuchań. Chęć zrobienia próby należy zgłosić koordynatorowi wraz ze zgłoszeniem. Grafik prób zostanie ustalony po terminie zgłoszeń.

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/

Kategoria: Literatura

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…”

ks. Bronisław Sieńczak

KATEGORIA: LITERATURA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w „CERN 2000”.
2. W konkursie mogą wziąć udział prace literackie (poezja i proza) niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach.
3. Prace literackie wraz z Kartą zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie Liceum w Piekarach lub przesłać pocztą do 07 marca 2017 na adres:

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2, 32-060 Liszki
XIII Festiwal im. Ks. K. Siemaszki Kategoria LITERATURA

Zgłoszenia przyjmuje i dodatkowych informacji udziela koordynator kategorii literackiej Barbara Wąsik- Sikora tel: 880070671, e-mail: wasiksikora@op.pl

4. Praca powinna być związana tematycznie z hasłem przewodnim Festiwalu.
5. Praca nie może przekroczyć 20 stron wydruku komputerowego (nie będą przyjmowane rękopisy).
6. Praca musi być podpisana godłem (nie mogą się na niej znaleźć informacje o autorze). Do tekstu należy dołączyć zaklejoną i podpisaną takim samym godłem kopertę z kartą zgłoszenia.
7. Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienie.
8. Najpóźniej 25.03.17 konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród.
9. Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30.03.2017 o godz. 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w koncercie finałowym.
10. Organizatorzy Festiwalu nie odsyłają prac konkursowych. Można je będzie odebrać osobiście, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z koordynatorem kategorii, najpóźniej do 30.04.2017

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/

Kategoria: Fotografia

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. Ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
„Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam… ”

Ks. Bronisław Sieńczak
KATEGORIA: FOTOGRAFIA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów LO w CERN 2000.
2. Do konkursu przyjmowane będą prace fotograficzne, w formacie 20 cm x 30 cm nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach.
3. Prace fotograficzne należy złożyć u p. Andrzeja Myrdko w domku interntowym nr 5 do 7 marca 2017.

Dopuszczamy możliwość przesłania pracy pocztą na adres:

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2
32-060 Liszki
(z dopiskiem: XIII Festiwal im. Ks. Siemaszki)
tel. 12/ 280-70-99; fax 12/280-07-51
www.liceum.radosnanowina.pl/

Dodatkowych informacji udziela koordynator kategorii fotograficznej – Andrzej Myrdko: tel; 506 974 163, e-mail: geniusloci1975@gmail.com Informacje dotyczące festiwalu – Barbara Wąsik-Sikora

 • Praca powinna być związana tematycznie z hasłem przewodnim Festiwalu. „Pamiętam, więc jestem…Pamiętam, więc zachowuję…Pamiętam, więc ocalam…”.
 • Praca na odwrocie musi być podpisana godłem (nie mogą się na niej znaleźć informacje o autorze). Do pracy należy dołączyć zaklejoną i podpisaną takim samym godłem kopertę z kartą zgłoszenia.
 • Jury przyznaje Nagrodę Główną i Wyróżnienie.
 • Najpóźniej do 15 marca 2017 konkurs zostanie rozstrzygnięty, a nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani o nominacjach do nagród.
 • Wręczenie nagród nastąpi podczas koncertu finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017 o godzinie 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach (warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział w koncercie finałowym).
 • Organizatorzy Festiwalu nie odsyłają prac konkursowych. Można je będzie odebrać osobiście w pracowni plastycznej Liceum w Piekarach najpóźniej do 30 kwietnia 2017. Po tym terminie prace przechodzą na własność organizatora Festiwalu.
ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/

Kategoria: Taniec

REGULAMIN XIII FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
im. Ks. Kazimierza Siemaszki

pod hasłem:
Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…

Ks. Bronisław Sieńczak

Kategoria: TANIEC

1. Impreza adresowana jest do wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.
2. Kategoria – Taniec obejmuje młodzież uczestniczącą w zajęciach zespołów tanecznych działających w szkołach, domach kultury i innych placówkach oświatowych oraz tancerzy nie zrzeszonych.
3. W zmaganiach konkursowych mogą wziąć udział soliści, duety, jak i zespoły taneczne. Dopuszczone do konkursu są wszelkie techniki taneczne: taniec współczesny, nowoczesny, widowisko taneczne, cheerleaders, break-dance, formacje taneczne, hip-hop, freestyle, jazzdance, taniec towarzyski, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej.
4. W przygotowaniu występu można korzystać z pomocy nauczyciela, opiekuna, instruktora, jednak jeśli ma on skończone 19 lat, nie może wystąpić razem z grupą.
5. Czas trwania prezentacji w kategorii tanecznej nie może być dłuższy niż 10 minut.
6. Zespoły prezentują jeden układ taneczny.
7. Istnieje możliwość odbycia próby na godzinę przed rozpoczęciem przeglądu konkursowego (próby maksymalnie 2-3 minutowe na każdego/y uczestnika/zespół). Grafik prób zostanie ustalony po terminie zgłaszania się.
8. Szkoła zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy oraz obsługę techniczną w czasie prób i prezentacji. O scenografię i kostiumy dbają sami uczestnicy.
9. Specyficzne wymogi techniczne należy wcześniej ustalić z organizatorem.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności występów w czasie prób i prezentacji konkursowych.
11. Prezentacje festiwalowe są oceniane przez jury. Od strony formalnej jury zwróci uwagę na stopień zaawansowania warsztatowego, sposób zaprezentowania się na scenie, dobór repertuaru, wrażenia artystyczne.
12. Prezentacje odbywają się przy białym świetle.
13. Dla kategorii tanecznej przewidziane są: nagroda główna i ewentualne wyróżnienie. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział nominowanej grupy w koncercie finałowym.
14. Prezentacje konkursowe odbędą się 15 marca 2017r. (środa) o godzinie 17.00 w auli liceum.
15. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Koncertu Finałowego Festiwalu, który odbędzie się 30 marca 2017r. o godz. 15.30 w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.
16. Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do dostarczenia opisanej imieniem i nazwiskiem solisty lub nazwą zespołu muzyki w dniu przeglądu obsłudze technicznej (reżyserka) najpóźniej na godzinę przed prezentacjami konkursowymi (do godziny 16.00!)
17. Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeń należy dostarczyć do 7 marca 2017 roku do sekretariatu.
18. Karty zgłoszeń prosimy wypełnić drukowanymi literami i wyraźnie.
19. Nasz adres:
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”
Piekary 2,
32-060 Liszki
XI Festiwal im. ks. K. Siemaszki kategoria: TANIEC

www.liceum.radosnanowina.pl

Dodatkowe informacje: koordynator kategorii tanecznej – Małgorzata Perlińska
Informacje dotyczące festiwalu: Barbara Wąsik – Sikora

ZGŁOSZENIE /pobierz docx/
                    /pobierz pdf/

Konkurs wiedzy o Ks. Kazimierzu Siemaszce

XIII FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
IM. KS. KAZIMIERZA SIEMASZKI


KONKURS WIEDZY
O KS. KAZIEMIERZU SIEMASZCE

Po raz 10 w ramach Festiwalu Twórczości
im. Ks. Siemaszki, odbędzie się konkurs
wiedzy o życiu i dziele ks. Kazimierza Siemaszki.

TERMINARZ KONKURSU:

Konkurs przeprowadzony zostanie 13-16.03.2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach k. Krakowa.

Piekary 2, 32-060 Liszki

Tel (0-12) 280 70 99

Fax (0-12) 280 07 51

Z dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o Ks. Siemaszce”

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KS. SIEMASZCE

CELE KONKURSU:

 • Przybliżenie współczesnej młodzieży postaci ks. Kazimierza Siemaszki wielkiego kapłana, wychowawcy młodzieży, organizatora zakładów wychowawczych dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej w Krakowie na przełomie XIX i XX w.
 • Ukazanie dzieła ks. Kazimierza Siemaszki, które zapoczątkowane w XIX w., pomimo dwóch wojen światowych i rządów komunistycznych w Polsce, przetrwało i rozwija się współcześnie.

ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURSU:

 1. Konkurs Wiedzy o Ks. Siemaszce jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
 1. w I etapie uczestnicy piszą test wyboru, w którym wykazują się znajomością biografii ks. Kazimierza Siemaszki oraz historii zakładów wychowawczych dla ubogich dzieci i młodzieży zakładanych przez ks. Siemaszkę.
 2. trzech uczniów z najlepszym wynikiem uzyskanym w etapie I przechodzi do etapu drugiego.
 3. w II etapie uczestnicy (3 osoby) odpowiadają na wylosowane przez siebie pytania.
 4. jury konkursu powołane przez organizatorów, ocenia każdą wypowiedź uczestnika, przyznając 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź.
 5. konkurs wygrywa zdobywca największej liczby punktów w II etapie konkursu.
 6. w przypadku równej liczby punktów, przeprowadzona zostanie dogrywka, w której uczestnicy odpowiadają na pytania jury.


PUBLIKACJE DOTYCZĄCE KS. SIEMASZKI:

 1. dr J. Tendej CM, Od ks. Kazimierza Siemaszki do „Radosnej Nowiny 2000”, Kraków-Piekary 2009
 2. dr B. Sieńczak CM, Dzieło Ks. K. Siemaszki 100 lat po śmierci twórcy, Kraków 2004.
 3. Langie, Ks. Kazimierza Siemaszki Dom schronienia i dobrowolnej pracy dla biednych i opuszczonych chłopców, Kraków 1887.
 4. Gawlas, Moje zielone lata w zakładzie Ks. Siemaszki, Kraków 1992.

Powyższe publikacje dostępne są w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.


ZGŁOSZENIE
/pobierz docx/
                 /pobierz pdf/

List


Szanowni Państwo,

Fundacja im. ks. Kazimierza Siemaszki i Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach już po raz trzynasty organizują Festiwal Twórczości im. ks. Kazimierza Siemaszki. Z tej okazji chcemy serdecznie zaprosić uczniów do udziału w rywalizacji konkursowej.
Jak co roku będą oni mogli zaprezentować swoje zdolności w sześciu kategoriach: teatr, literatura, muzyka, taniec, plastyka, fotografia, a także w konkursie wiedzy o życiu i działalności ks. Siemaszki.

Hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu są słowa Ks. Bronisława Sieńczaka:

Pamiętam, więc jestem…
Pamiętam, więc zachowuję…
Pamiętam, więc ocalam…

Szczegółowe informacje dotyczące Festiwalu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.liceum.radosnanowina.pl.
Terminy zgłoszeń do 07.03.2017,
Przeglądy 13-16.03.2017r

Już dziś zapraszam również na koncert finałowy, który odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 15.30 .