Harmonogram

 

Rekrutacja do Liceum w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

I. Składanie wniosków o przyjęcie do Liceum oraz podań o miejsce w internacie – od 15 maja do 19 czerwca 2023 r.

Należy zalogować się w systemie elektronicznej rekrutacji Omikron i wypełnić Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

Można zaznaczyć dodatkowe kryteria (wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa, objęcie kandydata pieczą zastępczą), należy dołączyć stosowny dokument lub oświadczenie.

Wypełniony wniosek w systemie Omikron należy:
– wydrukować i podpisać (kandydat oraz rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru
LUB
– podpisać profilem zaufanym (wystarczy podpis jednego opiekuna prawnego) – wniosek zostanie w systemie zatwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru i nie trzeba go już dostarczać w formie papierowej.

Jeżeli starają się Państwo o miejsce w internacie:
wymagane jest złożenie PODANIA (osobiście lub email)
– należy również zaznaczyć taką informację we wniosku Omikron.
PODANIE można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie. Należy je wypełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub zeskanowane wysłać na adres rekrutacja@radosnanowina.pl

WAŻNE!
Złożenie PODANIA jest wymagane także w przypadku, gdy nasze LO nie jest szkołą pierwszego wyboru, w terminie ostatecznym do 10 lipca 2023r. !


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.
 • Dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa; dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Dla kandydatów zamiejscowych – PODANIE o miejsce w internacie.

 

II. Uzupełnienie wniosku – od 23 czerwca do 10 lipca 2023r.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona kopia)
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (potwierdzona kopia)
 • opinia księdza proboszcza lub katechety o kandydacie
 • dla kandydatów zamiejscowych – PODANIE o miejsce w internacie, jeśli jeszcze nie złożono.

Dokumenty przyjmuje Komisja Rekrutacyjna w terminach:
6 lipca (czwartek) godz. 9 – 12
7 lipca (piątek) godz. 12 – 15
8 lipca (sobota) godz. 9 – 15
10 lipca (poniedziałek) godz. 9 – 15
W wyjątkowych sytuacjach (znaczna odległość od szkoły) można przesłać skany pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@radosnanowina.pl

 

III. Podanie listy kandydatów – 19 lipca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły oraz internatu: 19 lipca 2023r.

 

IV. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum – od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.:

19 lipca (środa) w godzinach 14 – 17
22 lipca (sobota) w godzinach 9 – 17
24 lipca (poniedziałek) w godzinach 9 – 15
26 lipca (środa) w godzinach 9 – 15


WYMAGANE dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • karta zdrowia ze szkoły podstawowej – jeśli szkoła wydała
 • karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej – jeśli szkoła wydała.

 

V. Podanie listy kandydatów – 27 lipca 2023r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy nieprzyjętych do szkoły oraz internatu: 27 lipca 2023 r.

 

VI. Rekrutacja uzupełniająca

W razie wolnych miejsc o przyjęciu do szkoły w rekrutacji uzupełniającej decyduje Dyrektor.

 • Od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej osobiście w sekretariacie szkoły: podanie (do którego oddziału), kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, wymagana opinia księdza proboszcza lub katechety o kandydacie;
 • 14 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • do 21 sierpnia – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej;
 • 22 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.