Harmonogram

 

Rekrutacja do Liceum w roku szkolnym 2024/2025 odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

Składanie wniosków o przyjęcie do Liceum oraz podań o miejsce w internacie – od 13 maja do 4 lipca 2024 r.

Należy zalogować się w systemie elektronicznej rekrutacji Omikron i wypełnić Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Można zaznaczyć dodatkowe kryteria (wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa, objęcie kandydata pieczą zastępczą), należy dołączyć stosowny dokument lub oświadczenie.

Wypełniony wniosek w systemie Omikron należy:
– wydrukować i podpisać (kandydat oraz rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru
lub
– podpisać profilem zaufanym (wystarczy podpis jednego opiekuna prawnego) – wniosek zostanie w systemie zatwierdzony przez szkołę pierwszego wyboru i nie trzeba go już dostarczać w formie papierowej.

Jeżeli starają się Państwo o miejsce w internacie:
– wymagane jest złożenie PODANIA
– należy również zaznaczyć taką informację we wniosku Omikron.
PODANIE można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie. Należy je wypełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub zeskanowane wysłać na adres rekrutacja@radosnanowina.pl

WAŻNE!
Złożenie PODANIA jest wymagane także w przypadku, gdy nasze LO nie jest szkołą pierwszego wyboru, w terminie ostatecznym do 4 lipca 2024r.!


Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.
 • Dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa; dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Dla kandydatów zamiejscowych – PODANIE o miejsce w internacie.

 

Uzupełnienie wniosku – od 21 czerwca do 4 lipca 2024r.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona kopia)
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (potwierdzona kopia)
 • opinia księdza proboszcza lub katechety o kandydacie
 • dla kandydatów zamiejscowych – PODANIE o miejsce w internacie, jeśli jeszcze nie złożono.

Można przesłać skany dokumentów pocztą elektroniczną na adres  rekrutacja@radosnanowina.pl

Dyżury Komisji Rekrutacyjnej:
26 i 27 czerwca godz. 9.00 – 13.00
– 3 lipca (środa) godz. 9.00 – 15.00
4 lipca (czwartek) godz. 9.00 – 15.00

 

Podanie listy kandydatów – 11 lipca 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły oraz internatu.

Wyniki będą wywieszone w szkole oraz podane na stronie internetowej do godz.12.00.

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum – od 11 lipca do 15 lipca 2024 r. (do godz.15.00):

– 11 lipca (czwartek) w godzinach 12.00 – 15.00
– 12 lipca (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00
– 15 lipca (poniedziałek) w godzinach 12.00 – 15.00


WYMAGANE dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • oryginał podania o internat (jeśli wysyłano skan) – jeśli dotyczy
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • karta zdrowia ze szkoły podstawowej – jeśli szkoła wydała
 • karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej – jeśli szkoła wydała.

 

Podanie listy kandydatów – 16 lipca 2024r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy nieprzyjętych do szkoły oraz internatu.

Wyniki będą wywieszone w szkole oraz podane na stronie internetowej do godz.12.00.

 

II etap rekrutacji

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się poprzez system Omikron https://krakow.e-omikron.pl/

17- 18 lipca   godz. 09:00-13:00
23-24 lipca  godz. 09:00-13:00

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły

Wypełniony wniosek w systemie Omikron należy:

– wydrukować i podpisać (kandydat oraz rodzic/opiekun prawny) i dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru

lub

– podpisać profilem zaufanym (wystarczy podpis jednego opiekuna prawnego) – wniosek zostanie w systemie zatwierdzony przez szkołę  i nie trzeba go już dostarczać w formie papierowej.


Jeżeli starają się Państwo o miejsce w internacie:

– wymagane jest złożenie PODANIA
– należy również zaznaczyć taką informację we wniosku Omikron.

PODANIE można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie. Należy je wypełnić, podpisać i dostarczyć osobiście lub zeskanowane wysłać na adres rekrutacja@radosnanowina.pl

 

30 lipca  godz. 10:00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych

30 lipca  godz.10:00-15:00
31 lipca godz. 09:00- 15:00
1 sierpnia godz. 09:00- 15:00

Przyjmowanie jako potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany:

– oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
– opinii o kandydacie od katechety/księdza proboszcza

2 sierpniapodanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych.