Harmonogram

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie:

https://krakow.e-omikron.pl/

 

I. Składanie wniosków o przyjęcie do Liceum – od 16 maja do 20 czerwca 2022r.

Należy zalogować się w systemie elektronicznej rekrutacji Omikron i wypełnić Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Można zaznaczyć dodatkowe kryteria (wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa, objęcie kandydata pieczą zastępczą).

Po złożeniu wniosku w systemie Omikron należy go wydrukować i podpisać (kandydat oraz rodzic/opiekun prawny). W przypadku zaznaczenia we wniosku dodatkowych kryteriów należy dołączyć stosowny dokument lub oświadczenie. Następnie złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@radosnanowina.pl

(w temacie podać należy imię i nazwisko kandydata).

Wniosek składany jest wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy, jeśli kandydat wybrał także inne szkoły objęte elektronicznym systemem rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.
 • Dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa; dokument potwierdzający objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

II. Uzupełnienie wniosku – od 24 czerwca do 12 lipca 2022r.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • wymagana opinia księdza proboszcza lub katechety o kandydacie

Dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@radosnanowina.pl (w temacie podać imię i nazwisko kandydata) w terminach:

8 lipca (piątek) godz. 9:00 -17:00

9 lipca (sobota) godz. 12:00 – 16:00

11 lipca (poniedziałek)  godz. 9:00 – 17:00

12 lipca (wtorek) godz. 9:00 – 15:00

 

III. Podanie listy kandydatów – 19 lipca 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły oraz internatu: 19 lipca 2022r. do godz.12.00

 

IV. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum:
19 lipca (wtorek) w godzinach 13 – 17
21 lipca (czwartek) w godzinach 9 – 13
23 lipca (sobota) w godzinach 9 – 16
25 lipca (poniedziałek) w godzinach 9 – 12

WYMAGANE dokumenty:

 • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
 • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia księdza lub katechety o kandydacie
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem)
 • karta zdrowia ze szkoły podstawowej
 • karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej (jeśli szkoła podstawowa taką wydała).

 

V. Podanie listy kandydatów – 26 lipca 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy nieprzyjętych do szkoły oraz internatu: 26 lipca 2022r. do godz.12.00.

Lista uczniów przyjętych do Liceum

VI. Rekrutacja uzupełniająca

 • Od 27 lipca do 3 sierpnia 2022r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej (drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły);
 • 9 sierpnia – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • do 17 sierpnia– potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej;
 • 18 sierpnia –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Lista końcowa uczniów przyjętych do Liceum