Program obchodów Jubileuszu 15-lecia „Radosnej Nowiny 2000”

 „Ta Nowina idzie w świat!”

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,
Drodzy Absolwenci i Uczniowie LO w „Radosnej Nowinie 2000”!

Rok 2016 jest szczególny  dla wszystkich, których losy związane są z Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach. 25 lat temu w Krakowie powstała Fundacja im. Ks. Siemaszki – organizacja, która wznowiła zapoczątkowane przez ks. Siemaszkę dzieło pomocy młodzieży. Kluczową rolę w tym wydarzeniu odegrał wielki i dobry człowiek, jakim był zmarły 21 lipca ks. dr Bronisław Sieńczak. To głównie dzięki jego staraniom w 2001 roku uroczyście otwarto i poświęcono Centrum w Piekarach, a już rok później, 1 września 2002, w naszym Liceum rozpoczęło naukę 144 uczniów pierwszego rocznika.
W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 przypada więc potrójny jubileusz: będziemy świętować 25-lecie Fundacji im. ks. Siemaszki, 15-lecie otwarcia Centrum Edukacyjnego ”Radosna Nowina 2000” i 15 rok nauczania w  Liceum Ogólnokształcącym.
Z tej okazji wszystkich naszych Uczniów, Szanownych Rodziców, Drogich Absolwentów, Nauczycieli i Wychowawców, Pracowników Centrum serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku jubileuszowego. Będziemy go przeżywać w trudnym dla naszej wspólnoty momencie – w okresie żałoby po założycielu i pierwszym dyrektorze Fundacji im. ks. Siemaszki, drogim nam – ks. Bronisławie. Chcąc zachować charakter właściwy dla czasu żałoby, podjęliśmy decyzję o zmianie pierwotnego programu obchodów jubileuszu. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Jubileusz będziemy świętować przez cały rok szkolny. Pierwszą część obchodziliśmy w piątek 30 września 2016 r. Druga część, odbędzie się w czerwcu 2017 roku  – PROGRAM JUBILEUSZU.
 Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na Facebook
 


Regulamin konkursu fotograficznego „Genius Loci”

Regulamin konkursu fotograficznego
„Genius Loci”
„Radosna Nowina 2000” w obiektywie uczniów i absolwentów LO w Piekarach

 

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach (zwane dalej – Organizatorem).
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” .
 3. Zdjęcia należy nadsyłać do 30 maja 2017 roku na adres e-mailowy: geniusloci1975@gmail.com
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 10 czerwca 2017 roku.
 5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu uczestników konkursu 17 czerwca 2017 roku w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach”

 

II Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie i absolwenci LO w Piekarach.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.
 3. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

 

III Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii (lub serii fotografii) przedstawiającej genius loci” Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”.

Genius Loci to z języka łacińskiego „duch władający lub opiekujący się jakimś miejscem”. Organizatorzy Konkursu oczekują fotografii, które najlepiej oddadzą ducha „Radosnej Nowiny 2000”. Prace konkursowe powinny ukazywać atmosferę tego miejsca, jego specyfikę, wartości, jakimi kierują się jego mieszkańcy. Ważne jest uchwycenie tego co stanowi o wyjątkowości „Radosnej Nowiny” jako przestrzeni życia, rozwoju duchowego, nauki, zawierania przyjaźni i pierwszych miłości, rozrywki i codziennych zmagań z rzeczywistością młodych ludzi.

 1. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
 • konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
 • korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie);
 1. Nie będą akceptowane prace:
 • z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
 • powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

IV Nadsyłanie prac.

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres: geniusloci1975@gmail.com.
 2. Prace muszą spełniać następujące kryteria:
 • jedna praca powinna zostać przesłana w dwóch wersjach:
 • minimalnych wymiarach 1200x800px do maksymalnych 1600x1200px,
 • zapis w formacie JPG,
 • oraz o minimalnych wymiarach 2000x3000px, zapis w formacie PDF;
 • ze strony LO w Piekarach należy pobrać, wypełnić oraz dołączyć do zgłoszenia (w formie załącznika) formularz zgłoszeniowy.

 

V Jury

 1. Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podlegają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry (daty, znaki wodne, podpisy, ramki).
 3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

VI Nagrody

 1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzegają sobie prawo do przyznania dowolnej liczby wyróżnień.
 2. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Liceum w Piekarach.
 3. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wernisażu zorganizowanym podczas obchodów Jubileuszu 15-lecia LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” 1 października 2016.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą e-mailową.

 

VII Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
 • akceptuje niniejszy Regulamin;
 • jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
 • udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską, wprowadzenia do obrotu w kraju i za granicą, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w tytułach Organizatora, publikacji na stronie internetowej Organizatora (www.lo.fund.pl) oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

XI Festiwal im. ks. Kazimierza Siemaszki

Fundacja im. ks. Kazimierza Siemaszki i Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach już po raz jedenasty organizują Festiwal Twórczości im. ks. Kazimierza Siemaszki. Z tej okazji chcemy serdecznie zaprosić Państwa podopiecznych do udziału w rywalizacji konkursowej.

Nasze zaproszenie kierujemy do utalentowanej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Młodzi ludzie będą mogli zaprezentować swoje zdolności w sześciu kategoriach: teatr, literatura, muzyka, taniec, plastyka, fotografia, a także w konkursie wiedzy o życiu i działalności ks. Siemaszki.
Rok 2014 ogłoszony został międzynarodowym rokiem rodziny. Dlatego też, hasłem przewodnim tegorocznego Festiwalu są słowa Jana Pawła II: „Rodzina wspólnotą miłości i życia”. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę młodego pokolenia na istotną rolę rodziny w życiu każdego człowieka.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów zgłoszeń i przebiegu Festiwalu znajdziecie Państwo w załączonych regulaminach poszczególnych kategorii konkursowych poniżej.
Prosimy o przekazanie informacji o Festiwalu Twórczości im. ks. K. Siemaszki nauczycielom, wychowawcom i młodzieży. Już dziś zapraszamy na koncert finałowy, który odbędzie się 26 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00.

Kategoria MUZYKAinfromacje (pdf)

Kategoria LITERATURAinfromacje (pdf)

Kategoria TANIECinfromacje (pdf)

Kategoria FOTOGRAFIAinfromacje (pdf)

Kategoria PLASTYKAinfromacje (pdf)

Kategoria TEATRinfromacje (pdf)

Kategoria WIEDZA O ŻYCIU I DZIELE KS. K. SIEMASZKIinfromacje (pdf)

Terminarz XI Festiwalu Twórczości im. ks. Kazimierza Siemaszki:

31 marca 2015r.    – termin zgłoszeń w kategorii  plastyka,  teatr, taniec, muzyka, literatura, fotografia i konkursie wiedzy o życiu i dziele  ks. K. Siemaszki

10 kwietnia 2015r. – rozstrzygnięcie w kategorii plastyka

14 kwietnia 2015r. – przesłuchania eliminacyjne w kategorii muzyka

15 kwietnia 2015r. – eliminacje w kategorii taniec

                             – Konkurs wiedzy o życiu i dziele ks. K. Siemaszki

                             – rozstrzygnięcie w kategorii fotografia

16 kwietnia 2015r. – eliminacje w kategorii teatr

20 kwietnia 2015r. – rozstrzygniecie w kategorii literatura

26 kwietnia 2015r. godz. 16.00 KONCERT FINAŁOWY