Zasady rekrutacji

INFORMACJA O SPOSOBIE I WARUNKACH
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert
w Centrum Edukacyjnym„Radosna Nowina 2000” w Piekarach
w roku szkolnym 2021/2022

 

Uwaga na zmianę w sposobie rekrutacji !!! – od dnia 01.05.2021 rozmowy rekrutacyjne zostają odwołane.

Uwaga!!! Informacje w sprawie rekrutacji!!!

 

Przedłużamy termin dostarczania dokumentów dotyczących rekrutacji do 02.07.2001 do godz. 14.00.

W związku z  tym, że uczniowie otrzymają wyniki egzaminów OKE dopiero  2 lipca, prosimy o dostarczenie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE łącznie w terminie od 2 lipca do 14 lipca 2021 r.

 

PIĘĆ KROKÓW REKRUTACJI


Krok 1

Kandydaci powinni dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną (nie mailową) w terminie do 02.07.2021 komplet dokumentów potrzebnych do procesu rekrutacji w naszej szkole.

Są to:
1. wypełniona ankieta kandydata (druk znajduje się na stronie internetowej: liceum.radosnanowina.pl w zakładce Rekrutacja – Dokumenty do pobrania )
2. życiorys (opisowy, uwzględniający także sytuację rodziny)
3. opinia ks. proboszcza oraz katechety
4. oświadczenie rodziców o dochodach rodziny za rok 2020 (druki znajdują się na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja – Dokumenty do pobrania )
5. podpisane przez oboje rodziców oświadczenie RODO (bez niego nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji)

UWAGA! Wszystkich kandydatów informujemy, że nasze Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dlatego nie może być szkołą pierwszego wyboru (nie wprowadzamy danych kandydata do Centralnej Bazy Danych).

 

Krok 2 – składanie dokumentów

Zaraz po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE – czyli w dniach od 25 czerwca do 14 lipca 2021 (poniedziałek – piątek) w godz. 9.00 do 15.00 należy dostarczyć:

 1. poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
  OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 2. poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów
  i finalistów
 4. wszystkie dyplomy z konkursów, które są wpisane na świadectwie w celu weryfikacji punktów należnych za dany konkurs (UWAGA! Nie przeliczamy punktów za osiągnięcia, które nie sa wpisane na świadectwie!!!)

* Oryginały w/w dokumentów na tym etapie rekrutacji nie będą przyjmowane.
Kandydaci dostarczają wyłącznie kopie poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej.
Dla kandydatów zamiejscowych, spoza woj. małopolskiego, dopuszczamy możliwość informacyjnego przesłania w/w dokumentów na adres mailowy:  rekrutacja@radosnanowina.pl.  Nie zwalnia to jednak kandydata od niezwłocznego dostarczenia poświadczonych kopii w/w dokumentów najpóźniej do
14
lipca 2021 do godz.15.00.

 

Krok 3 – lista zakwalifikowanych kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej Liceum  22 lipca 2021 do godz. 12.00


Krok 4 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym Liceum

Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji w nieprzekraczalnym terminie do  30  lipca 2021 do godz.15.00 przez złożenie lub przysłanie:

 1. oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 2. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów
  i finalistów).

Ponadto należy dostarczyć:

 1. 2 fotografie (wymiary: 30/42 mm – tzw. legitymacyjne, podpisane na odwrocie – Imię , nazwisko, klasa , do której kandydat został przyjęty))
 2. kartę informacyjną (jeżeli szkoła podstawowa taką wydała).

 

Krok 5 – lista uczniów przyjętych do klas pierwszych

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona  2 sierpnia  2021 do godz. 12.00

Do końca września 2021 należy dostarczyć:

 1. kartę zdrowia ucznia
 2. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu
  innymi schorzeniami (również z dysleksją).

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna ilość punktów – 200 pkt
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia maksymalnie 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

za ocenę celującą – przyznaje się 18 pkt

za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się 17 pkt

za ocenę dobrą – przyznaje się 14 pkt

za ocenę dostateczną – przyznaje się 8 pkt

za ocenę dopuszczającą – przyznaje się 2 pkt

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Informacje dotyczące tytułów punktowanych konkursów znajdują się w “Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły”, który opublikowany jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl

 Przedmioty punktowane

klasa Przedmiot pierwszy Przedmiot drugi Przedmiot trzeci Przedmiot czwarty
Klasa 1 A j. polski matematyka j. angielski drugi  j. obcy
Klasa 1 B j. polski matematyka j. angielski biologia
Klasa 1 C j. polski matematyka j. angielski fizyka
Klasa 1 D j. polski matematyka j. angielski geografia
Klasa 1 E j. polski matematyka j. angielski historia
Klasa 1 F j. polski matematyka j. angielski chemia

Warunkiem ubiegania się o miejsce w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

O przyjęciu kandydatów decyduje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji:

 • liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym obliczona zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
 • dostępna ilość miejsc w internacie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym
 • sytuacja społeczna i socjalna kandydatów (zgodnie z § 2 i 21 Statutu Szkoły).

 
SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLAS W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ KLASY

INFORMACJA O SPOSOBIE I WARUNKACH PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym
„Radosna Nowina 2000” w Piekarach w roku szkolnym 2016/2017

Uwaga !!!  Sprostowanie !!!
Przepraszamy za błąd w informacji dotyczącej sposobu przeliczania punktów za wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego. W tym roku szkolnym punkty są naliczane tak jak do tej pory, czyli jest to wynik z egzaminu podstawowego z języka obcego  mnożony przez 0,2.

 

DNI OTWARTE LICEUM odbyły się:

8 i 9 kwietnia 2016 (piątek: 14.00-18.00; sobota: 9.00-14.00)
13 i 14 maja 2016 (piątek: 14.00-18.00; sobota: 9.00-14.00)

PIĘĆ KROKÓW REKRUTACJI

Krok 1 – rozmowa informacyjna

Ze względu na charakter Liceum, w okresie od 14 marca do 17 czerwca 2016, przedstawiciel Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej przeprowadzi z każdym kandydatem i jego rodzicami (rodzicem/opiekunem) rozmowę informacyjną, na którą należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Liceum –  tel. (012) 280 70 99 lub 97 w. 105. Celem rozmowy jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz zapoznanie się komisji z sytuacją rodzinną
i materialną kandydatów.

 

Na rozmowę należy dostarczyć:

 1. Wypełnioną ankietę kandydata (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: www.liceum.radosnanowina.pl)
 2. Życiorys (opisowy, uwzględniający także sytuację rodziny)
 3. Opinię ks. proboszcza lub katechety
 4. Oświadczenie rodziców o dochodach rodziny (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: www.liceum.radosnanowina.pl)

UWAGA! Wszystkich kandydatów informujemy, że nasze Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dlatego nie może być szkołą pierwszego wyboru (nie wprowadzamy danych kandydata do Centralnej Bazy Danych). Przy dokonywaniu wyboru liceum, należy jednak traktować nasza szkołę jako jedną z trzech, w których kandydat może się ubiegać o miejsce.

Krok 2 – składanie dokumentów

Zaraz po otrzymaniu dokumentów – czyli w dniach od 24 czerwca do 28 czerwca 2016
w godz. 8.00 do 15.00 (w sobotę 25 czerwca w godz. 9.00 – 14.00) – należy dostarczyć:

 1. Poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. Poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum*
 3. Kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów)

* Oryginały w/w dokumentów na tym etapie rekrutacji nie będą przyjmowane. Kandydaci dostarczają TYLKO kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum.
Dla kandydatów zamiejscowych, spoza woj. małopolskiego, dopuszczamy możliwość informacyjnego przesłania w/w dokumentów na numer faksu 12/ 280 07 51. Nie zwalnia to jednak kandydata od niezwłocznego dostarczenia poświadczonych kopii w/w dokumentów najpóźniej do 28 czerwca 2016 do godz. 15.00).

Krok 3 – lista przyjętych kandydatów

Lista przyjętych kandydatów zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej Liceum 1 lipca 2016 do godz. 9.00


 
Krok 4 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym Liceum

Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca 2016 do godz. 14.00 przez złożenie lub przysłanie:

 1. Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. Oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. Oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów)

Ponadto należy dostarczyć:

 1. 2 fotografie (wymiary: 30/42 mm – tzw. legitymacyjne, podpisane na odwrocie)
 2. Kartę informacyjną (jeżeli gimnazjum taką wydało)

Komisja Rekrutacyjna pracuje w dni powszednie od 1 – 12 lipca od godz. 9:00 do godz. 14:00

Krok 5 – lista uczniów klas pierwszych

Lista przyjętych uczniów klas pierwszych zostanie ogłoszona 12 lipca 2016 o godz. 12.00
Dokumenty należy przynosić do dnia 14 lipca do godz, 14:00
 

Do końca września 2016 należy dostarczyć:

 1. Kartę Zdrowia Ucznia
 2. Orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami (również z dysleksją)
 3. Odpis aktu urodzenia.

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ

W roku szkolnym 2016/2017 zamierzamy utworzyć pięć klas pierwszych po 25 osób
w każdym oddziale:

Klasa A – (proponowane przedmioty rozszerzone: polski, historia, 2 języki obce: język angielski oraz  j. niemiecki lub francuski do wyboru)
Klasa B – (proponowane przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski oraz możliwość wyboru matematyki)
Klasa C – (proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub chemia do wyboru, język angielski)
Klasa D – (proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka, historia lub geografia do wyboru, 2 języki obce: język angielski oraz j. niemiecki lub francuski do wyboru)
Klasa E – (proponowane przedmioty rozszerzone:, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, możliwość wyboru matematyki)

 

SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLASY
W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ KLASY!

 

O przyjęciu do liceum decydować będzie ilość punktów zdobytych według następujących zasad:

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (0-100 punktów)

  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa

   art. 20 f ust. 2 pkt 1, art. 20 h ust. 6 pkt 2 i art. 20 j ust. 2 pkt 1 ustawy:

  1) wynik przedstawiony w procentach z:

    a) języka polskiego,
    b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
    c) matematyki,
    d) przedmiotów przyrodniczych
    e) języka obcego nowożytnego – poziom podstawowy

    – mnoży się przez 0,2;

   2. Oceny na świadectwie gimnazjalnym (0-80 punktów), punktowane według następujących zasad:

 

Ocena Punkty
celujący 20
bardzo dobry 16
dobry 12
dostateczny 8
dopuszczający 2

 

Przedmioty objęte punktacją:

Klasa: Przedmiot pierwszy: Przedmiot drugi:      Przedmiot trzeci: Przedmiot czwarty:
A j. polski historia II język obcy j. angielski*
B j. polski biologia chemia j. angielski*
C j. polski matematyka fizyka lub chemia j. angielski*
D j. polski matematyka historia lub geografia j. angielski*
E j. polski wos historia j. angielski*

 * lub inny język nowożytny, jeśli nie było w III klasie gimnazjum języka angielskiego.

3. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie (max. 20 punktów):

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art.20f ust.2 pkt 4 lit. a, art.20h ust.6 pkt5 lit. a, art.20i ust.2 pkt. 4 lit.a i art.20j ust.2 pkt 5 lit a ustawy, za:

1) uzyskanie w  zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 iart.22 ust.2 pkt 8 ustawy:  

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,  przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa wart.20f ust.2 pkt 4 lit. b, art.20h ust.6 pkt5 lit. b, art.20i ust.2 pkt 4 lit. b i art.20j ust.2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 2 punkty.

 

 ** Osiągnięcia te muszą być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Laureaci konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów przyjęć. W takim przypadku uczeń zobowiązany jest do przedstawienia stosownego zaświadczenia.

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów. Warunkiem ubiegania się o miejsce
w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości punktów, o przyjęciu decyduje sytuacja społeczna, materialna i zdrowotna ucznia, ocena z religii i opinia ks. proboszcza lub katechety.

Uczniowie zamiejscowi, przyjmowani będą do internatu wg zasad statutowych Fundacji im. ks. Siemaszki – organu prowadzącego Liceum. W tym przypadku o przyjęciu decydować będzie sytuacja materialna i rodzinna kandydatów.

 

 

Przewiń do góry