„Książka, która zmieniła moje życie”

Gorrrąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Książka, która zmieniła moje życie”. Bo i Ty możesz zostać LITERATEM 🙂

Regulamin Konkursu Literackiego „KSIĄŻKA, KTÓRA ZMIENIŁA MOJE ŻYCIE”

I. Organizator Konkursu:
Kierownik Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.

II. Temat Konkursu:
„Książka, która zmieniła moje życie”.

 

III. Cele Konkursu:
1. Budzenie zainteresowań literaturą i czytelnictwem.
2. Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.
3. Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości.
4. Promocja „Kawiarenki pod 5” i powstającego w niej księgozbioru.

IV. Zasady Konkursu:
1. Konkurs trwa od 07 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r.
2. Konkurs jest adresowany do mieszkańców internatu przy LO w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000”.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie w języku polskim pracy literackiej w formie dowolnej, jednak nie przekraczającej 25 tys. znaków ze spacjami
(max. 10 stron wydruku A4), której inspiracją będzie temat Konkursu, i złożenie jej
w określonym terminie u Organizatora Konkursu.
4. Tekst musi być wynikiem samodzielnej pracy.
5. Tekst nie może być wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach literackich.
6. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
7. Do tekstu należy dołączyć dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data urodzenia.

V. Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do dnia 15 kwietnia 2016 r. (do godziny 12.00) w gabinecie Kierownika internatu.

VI. Kryteria oceny i tryb wyboru zwycięzcy:
1. Prace literackie zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
2. Prace oceniane będą pod względem:
• zgodności z tematyką;
• twórczego charakteru utworu;
• poprawności stylistycznej i językowej;
• poziomu literackiego;
• oryginalności i samodzielności.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 25 kwietnia 2016 r., podczas uroczystego otwarcia „Radosnej Biblioteczki pod 5”.
4. Decyzja Komisji Konkursowej będzie ostateczna i nieodwołalna.
5. Organizator przewiduje trzy nagrody główne, w tym książki, vouchery oraz immunitet szkolny.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu lub nie przyznania jednej z nagród.
7. Nagrodzone prace zostaną za pisemną zgodą autorów opublikowane na stronie www szkoły.

VII. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym Regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności niezależne od niego.