Tradycja i Wartości

 

CO DLA NAS JEST WAŻNE ?

Kluczowym elementem działań opiekuńczo-wychowawczych jest kształcenie dojrzałej osobowości uczniów opartej na uniwersalnych wartościach zwartych w Biblii i Tradycji Kościoła Katolickiego oraz na trosce o wszechstronny i harmonijni rozwój duchowy, intelektualny, fizyczny, społeczny i emocjonalny wychowanków.

 

Odpowiedzialność i Szansa

Wychowawcy odpowiedzialni za wychowanie w myśl statutu liceum przykładają duża wagę

  • do harmonijnego wychowania młodego człowieka, w którym podkreśla się wagę tradycji narodowych,
  • szacunku dla innych kultur i religii,
  • przygotowanie do współodpowiedzialności za Naród i Państwo,
  • uwrażliwiania na problemy sprawiedliwości i pokoju, poszanowania godności drugiego człowieka, twórczego i krytycznego myślenia,
  • umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowanie w absolwentach świadomego wyboru dalszego kształcenia.

 Miejsce jest SZANSĄ na rozwój młodzieży zdolnej i chętnej do nauki, a pochodzącej z rodzin czy środowisk, które nie są w stanie zapewnić jej możliwości kształcenia.