Rekrutacja 2022

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły oraz internatu:
19 lipca 2022r. do godz.12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Liceum:
19 lipca (wtorek) w godzinach 13 – 17
21 lipca (czwartek) w godzinach 9 – 13
23 lipca (sobota) w godzinach 9 – 16
25 lipca (poniedziałek) w godzinach 9 – 12

WYMAGANE dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • opinia księdza lub katechety o kandydacie
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem)
  • karta zdrowia ze szkoły podstawowej
  • karta informacyjna potwierdzenia przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej (jeśli szkoła podstawowa taką wydała).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy nieprzyjętych do szkoły oraz internatu:
26 lipca 2022r. do godz.12.00.

Lista uczniów przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach

Brak wolnych miejsc!