Nasze cele i zadania

 

Charakter tego miejsca wyznacza sobie za cel WESPRZEĆ MŁODZIEŻ w rozwoju, kontynuując tradycję zapoczątkowaną w XIX wieku przez ks. Kazimierza Siemaszkę, a potem Ks. Bronisława Sieńczaka CM, gdzie buduje zaplecze wszechstronnego dojrzewania, wzrastania : kobiety i mężczyzny

Celem wychowania do wartości jest przygotowanie i zmotywowanie wychowanka do świadomego i dobrowolnego wybierania uznanych za pożądane wartości, a także do ich hierarchizowania, realizowania, tworzenia w duchu przyjętego ideału wychowania (koncepcji człowieka, kierunku jego rozwoju, tworzących go i warunkujących jego rozwój cech).

Cele  Regulaminowe to:

 • Wspomaganie edukacji i wychowania prowadzonego przez Liceum Ogólnokształcące zgodnie ze Statutem Szkoły
 • Zaspokajanie potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych i egzystencjalnych uczniów Liceum zamieszkujących Internat.
 • Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
 • Zapewnienie wychowankom odpowiednich warunków socjalno-bytowych.
 • Współdziałanie z Liceum, Samorządem Internatu, organizacjami środowiskowymi i rodzicami (opiekunami prawnymi).

Do zadań Internatu należy :

 1. Rozwijanie i wzmacnianie chrześcijańskiego systemu wartości, wrażliwości na potrzeby i krzywdę drugiego człowieka;
 2. kształtowanie dojrzałej osobowości wychowanka: pracowitości, samodzielności, odpowiedzialności;
 3. kształtowanie umiejętności godnego współżycia w grupie: tolerancji, uczciwości;
 4. propagowanie zdrowego trybu życia wolnego od nałogów i wszelkich używek;
 5. aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Krakowa i okolic;
 6. rozwijanie samorządności;
 7. wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych;
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i dbałości o własne zdrowie;
 9. ukształtowanie poczucia wspólnoty i współodpowiedzialności za „Radosną Nowinę 2000.