Zasady finansowania pobytu ucznia w internacie

Liceum Ogólnokształcące w CERN 2000 w Piekarach jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja im. Ks. Siemaszki z siedzibą w Krakowie wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. nr 0000094781. Liceum otrzymuje subwencje na prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, oświatowej i opiekuńczej pozwalające tylko na częściowe pokrywanie kosztów bieżącej działalności w w/w. zakresie. Na podstawie dokonanych wyliczeń ponoszonych kosztów, w roku szkolnym 2015/2016 koszt przypadający na każdego ucznia zamieszkałego w internacie szkolnym, jaki nie znajduje pokrycia w przekazywanych subwencjach wynosi 550 zł. Wskazana kwota stanowi zarazem maksymalny koszt dopłaty rodziców uczniów związany z zapewnianymi przez Liceum świadczeniami na rzecz dzieci w zakresie edukacji, oświaty, wychowania i opieki. Mając na względzie dążenie przez Organ prowadzący do realizacji celów statutowych Fundacji, w tym przede wszystkim wsparcie dedykowane dzieciom i młodzieży ubogiej lub znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, informuje się, że  w/w. koszty 550 zł na każdego ucznia zamieszkałego w internacie, które nie znajdują pokrycia w przekazywanych subwencjach, w odniesieniu do uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym lub znajdujących się z trudnej sytuacji życiowej będą dofinansowywane w części przez Organ prowadzący dla zapewnienia każdemu zdolnemu dziecku szansy na edukację na najwyższym poziomie (dofinansowanie socjalne).  Dofinansowanie socjalne będzie realizowane na zasadach przedstawionych poniżej:

Maksymalny koszt dopłaty rodziców związany z utrzymaniem ucznia w roku szkolnym 2015/2016 wyniesie 550 zł (kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany kosztów utrzymania).
Jednakże powyższa kwota maksymalna dotyczy uczniów o wysokim statusie materialnym. Uczniowie z niższym statusem materialnym zgodnie z celami statutowymi Organu prowadzącego, będą objęci wsparciem poprzez dofinansowanie, którego wysokość będzie uzależniona od:
a.   Liczby uczniów potrzebujących wsparcia w danym roku szkolnym.
b.    Możliwości finansowych Organu prowadzącego ( Fundacji im. ks. Siemaszki )
Ponadto Organ prowadzący może przyznać dodatkowe dofinansowanie na zasadach uznaniowych w indywidualnych przypadkach, przy uwzględnieniu szczególnych zdarzeń życiowych w rodzinie lub szczególnej sytuacji materialnej.

Przewiń do góry