Zasady rekrutacji

 
 
INFORMACJA O SPOSOBIE I WARUNKACH PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
 

do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert

w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach

w roku szkolnym 2020/2021

 

PIĘĆ KROKÓW REKRUTACJI


Krok 1 – rozmowa informacyjno – kwalifikacyjna

Ze względu na charakter Liceum, w okresie od 16 marca do 17 czerwca 2020, przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzi z każdym kandydatem i jego rodzicami (rodzicem/opiekunem) rozmowę informacyjno – kwalifikacyjną, na którą należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Liceum –  tel. (012) 280 70 99 lub 97 w. 105. Celem rozmowy jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz zapoznanie się Komisji z sytuacją rodzinną i materialną kandydatów.

Od 16.03.2020 do 29.04.2020  rozmowy będą prowadzone w następujących terminach:
poniedziałek  – 14.30 – 17.00
wtorek –  14.00 – 17.00
środa   –  14.00 – 17.00
czwartek   – 16.30 – 18.30
piątek  – 14.30 – 17.00

Po 1.05.2020 godziny rozmów mogą ulec zmianie i będą podane do wiadomości pod koniec kwietnia. 

 

UWAGA! Przed rozmową zarówno kandydat jak i jego rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz  Regulaminem Internatu. Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej naszego Liceum.

 Na rozmowę należy dostarczyć:

 1. wypełnioną ankietę kandydata (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: liceum.radosnanowina.pl
 2. życiorys (opisowy, uwzględniający także sytuację rodziny)
 3. opinię ks. proboszcza i katechety
 4. oświadczenie rodziców o dochodach rodziny (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: liceum.radosnanowina.pl
 5. podpisane przez oboje rodziców oświadczenie RODO (bez niego nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji)

UWAGA! Wszystkich kandydatów informujemy, że nasze Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dlatego nie może być szkołą pierwszego wyboru (nie wprowadzamy danych kandydata do Centralnej Bazy Danych).

 

Krok 2 – składanie dokumentów

Zaraz po otrzymaniu dokumentów – czyli w dniach od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 w godz. 9.00 do 15.00  (w sobotę 27.06.2020 w godz. 9.00 do 13.00) należy dostarczyć:

 1. poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 2. poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów)

* Oryginały w/w dokumentów na tym etapie rekrutacji nie będą przyjmowane. Kandydaci dostarczają wyłącznie kopie poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej.
Dla kandydatów zamiejscowych, spoza woj. małopolskiego, dopuszczamy możliwość informacyjnego przesłania w/w dokumentów na numer faksu 12/ 280 07 51. Nie zwalnia to jednak kandydata od niezwłocznego dostarczenia poświadczonych kopii w/w dokumentów najpóźniej do 30 czerwca 2020 do godz. 15.00.

 

Krok 3 – lista zakwalifikowanych kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej Liceum 

13 lipca 2020 do godz. 12.00

 

Krok 4 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym Liceum

Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2020 do godz. 15.00 przez złożenie lub przysłanie:

 1. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 2. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów).

Ponadto należy dostarczyć:

 1. 2 fotografie (wymiary: 30/42 mm – tzw. legitymacyjne, podpisane na odwrocie)
 2. kartę informacyjną (jeżeli szkołą podstawowa taką wydała).

 

Krok 5 – lista uczniów przyjętych do klas pierwszych

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona  21 lipca 2020 do godz. 12.00

Do końca września 2020 należy dostarczyć:

 1. kartę zdrowia ucznia
 2. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej –
  w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami (również z dysleksją).

 

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

 

KRYTERIA  DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna ilość punktów – 200 pkt
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

 

za ocenę celującą  –  przyznaje się 18 pkt

za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się 17 pkt

za ocenę dobrą – przyznaje się  14  pkt

za ocenę dostateczną – przyznaje się  8 pkt

za ocenę dopuszczającą  – przyznaje się 2 pkt

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Informacje dotyczące tytułów punktowanych konkursów znajdują się w “Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły”, który opublikowany jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl

 

 Przedmioty punktowane

klasa Przedmiot pierwszy Przedmiot drugi Przedmiot trzeci Przedmiot czwarty
 Klasa 1 A j. polski matematyka j. angielski drugi  j. obcy
Klasa 1 B j. polski matematyka j. angielski biologia
Klasa 1 C j. polski matematyka j. angielski fizyka
Klasa 1 D j. polski matematyka j. angielski geografia
Klasa 1 E j. polski matematyka j. angielski historia

 

Warunkiem ubiegania się o miejsce w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

 

O przyjęciu kandydatów decyduje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji:

 • liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym obliczona zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
 • dostępna ilość miejsc w internacie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym
 • sytuacja społeczna i socjalna kandydatów (zgodnie z § 2 i 21 Statutu Szkoły).

 

SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLAS W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ KLASY!

 

 
 
Przewiń do góry