Zasady rekrutacji

INFORMACJA O SPOSOBIE I WARUNKACH
PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW

do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert
w Centrum Edukacyjnym„Radosna Nowina 2000” w Piekarach
w roku szkolnym 2021/2022

 

PIĘĆ KROKÓW REKRUTACJI


Krok 1 – rozmowa informacyjno – kwalifikacyjna

Ze względu na charakter Liceum, w okresie od 15 marca do 21 czerwca 2021 r. przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzi z każdym kandydatem i jego rodzicami (rodzicem/opiekunem) rozmowę informacyjno – kwalifikacyjną, na którą należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Liceum – tel. (012) 280 70 99 lub 97 w. 105.  lub 600 001 194. Celem rozmowy jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz zapoznanie się Komisji z sytuacją rodzinną i materialną kandydatów.

Godziny pracy Komisji Rekrutacyjnej:

poniedziałek – 15:00 – 17:30

wtorek – 15:00 – 18:00

środa – 14:00 – 17:00

czwartek – 15:00 – 18:00

piątek – 15:00 – 16:30

 

Po 1.05.2021 godziny rozmów mogą ulec zmianie i będą podane do wiadomości pod koniec kwietnia.

UWAGA! Przed rozmową zarówno kandydat jak i jego rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem Internatu. Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej naszego Liceum.

 

Na rozmowę należy dostarczyć:

 1. wypełnioną ankietę kandydata (druk znajduje się na stronie internetowej: liceum.radosnanowina.pl w zakładce Rekrutacja – Dokumenty do pobrania )
 2. życiorys (opisowy, uwzględniający także sytuację rodziny)
 3. opinię ks. proboszcza oraz katechety
 4. oświadczenie rodziców o dochodach rodziny za rok 2020 (druki znajdują się na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja – Dokumenty do pobrania )
 5. podpisane przez oboje rodziców oświadczenie RODO (bez niego nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacji)

UWAGA! Wszystkich kandydatów informujemy, że nasze Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dlatego nie może być szkołą pierwszego wyboru (nie wprowadzamy danych kandydata do Centralnej Bazy Danych).

 

Krok 2 – składanie dokumentów

Zaraz po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia OKE – czyli w dniach od 25 czerwca do 14 lipca 2021 (poniedziałek – piątek) w godz. 9.00 do 15.00 należy dostarczyć:

 1. poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia
  OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 2. poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów
  i finalistów
 4. wszystkie dyplomy z konkursów, które są wpisane na świadectwie w celu weryfikacji punktów należnych za dany konkurs (UWAGA! Nie przeliczamy punktów za osiągnięcia, które nie sa wpisane na świadectwie!!!)

* Oryginały w/w dokumentów na tym etapie rekrutacji nie będą przyjmowane.
Kandydaci dostarczają wyłącznie kopie poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej.
Dla kandydatów zamiejscowych, spoza woj. małopolskiego, dopuszczamy możliwość informacyjnego przesłania w/w dokumentów na adres mailowy:  rekrutacja@radosnanowina.pl.  Nie zwalnia to jednak kandydata od niezwłocznego dostarczenia poświadczonych kopii w/w dokumentów najpóźniej do
14
lipca 2021 do godz.15.00.

 

Krok 3 – lista zakwalifikowanych kandydatów

Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej Liceum  22 lipca 2021 do godz. 12.00

Krok 4 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym Liceum

Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji w nieprzekraczalnym terminie do  30  lipca 2021 do godz.15.00 przez złożenie lub przysłanie:

 1. oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 2. oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 3. oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów
  i finalistów).

Ponadto należy dostarczyć:

 1. 2 fotografie (wymiary: 30/42 mm – tzw. legitymacyjne, podpisane na odwrocie – Imię , nazwisko, klasa , do której kandydat został przyjęty))
 2. kartę informacyjną (jeżeli szkoła podstawowa taką wydała).

 

Krok 5 – lista uczniów przyjętych do klas pierwszych

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona  2 sierpnia  2021 do godz. 12.00

Do końca września 2021 należy dostarczyć:

 1. kartę zdrowia ucznia
 2. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu
  innymi schorzeniami (również z dysleksją).

ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna ilość punktów – 200 pkt
Punkty za świadectwo 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu wybranego ( za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia maksymalnie 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

za ocenę celującą – przyznaje się 18 pkt

za ocenę bardzo dobrą – przyznaje się 17 pkt

za ocenę dobrą – przyznaje się 14 pkt

za ocenę dostateczną – przyznaje się 8 pkt

za ocenę dopuszczającą – przyznaje się 2 pkt

 

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Informacje dotyczące tytułów punktowanych konkursów znajdują się w “Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły”, który opublikowany jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl

 Przedmioty punktowane

klasa Przedmiot pierwszy Przedmiot drugi Przedmiot trzeci Przedmiot czwarty
Klasa 1 A j. polski matematyka j. angielski drugi  j. obcy
Klasa 1 B j. polski matematyka j. angielski biologia
Klasa 1 C j. polski matematyka j. angielski fizyka
Klasa 1 D j. polski matematyka j. angielski geografia
Klasa 1 E j. polski matematyka j. angielski historia
Klasa 1 F j. polski matematyka j. angielski chemia

Warunkiem ubiegania się o miejsce w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

O przyjęciu kandydatów decyduje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji:

 • liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym obliczona zgodnie z Rozporządzeniem MEN oraz Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach
 • dostępna ilość miejsc w internacie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym
 • sytuacja społeczna i socjalna kandydatów (zgodnie z § 2 i 21 Statutu Szkoły).

 
SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLAS W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ KLASY

Przewiń do góry