Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Zasady rekrutacji

INFORMACJA O SPOSOBIE I WARUNKACH PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym
„Radosna Nowina 2000” w Piekarach w roku szkolnym 2017/2018

 DNI OTWARTE LICEUM odbędą się:

20 maja 2017 (sobota: 9.00-14.00)


PIĘĆ KROKÓW REKRUTACJI

Krok 1 – rozmowa informacyjna

Ze względu na charakter Liceum, w okresie od 20 marca do 21 czerwca 2017, przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzi z każdym kandydatem i jego rodzicami (rodzicem/opiekunem) rozmowę informacyjną, na którą należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Liceum –  tel. (012) 280 70 99 lub 97 w. 105. Celem rozmowy jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz zapoznanie się komisji z sytuacją rodzinną i materialną kandydatów.

Od 4.05.2017 do 21.06.2017 r. rozmowy będą prowadzone w następujących terminach:

Poniedziałki  w godzinach  15.30 – 17.30
Wtorki  w godzinach  13.30 – 17.00
Środy w godzinach 15.30 –17.00
Czwartki  w godzinach  13.30 – 17.00
Piątki w  godzinach  12.00 – 17.30

Na rozmowę należy dostarczyć:

 1. Wypełnioną ankietę kandydata (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: www.liceum.radosnanowina.pl)
 2. Życiorys (opisowy, uwzględniający także sytuację rodziny)
 3. Opinię ks. proboszcza lub katechety
 4. Oświadczenie rodziców o dochodach rodziny (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: www.liceum.radosnanowina.pl)

UWAGA! Wszystkich kandydatów informujemy, że nasze Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dlatego nie może być szkołą pierwszego wyboru (nie wprowadzamy danych kandydata do Centralnej Bazy Danych). Przy dokonywaniu wyboru liceum, należy jednak traktować nasza szkołę jako jedną z trzech, w których kandydat może się ubiegać o miejsce.


Dalsze informacje dotyczące terminów składania dokumentów pojawią się po podaniu ich do publicznej informacji przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Krok 2 – składanie dokumentów

Zaraz po otrzymaniu dokumentów – czyli w dniach od 23 czerwca do 27czerwca 2017
w godz. 8.00 do 15.00 (w sobotę 24 czerwca w godz. 9.00 – 14.00) – należy dostarczyć:

 1. Poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. Poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum*
 3. Kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów

* Oryginały w/w dokumentów na tym etapie rekrutacji nie będą przyjmowane. Kandydaci dostarczają TYLKO kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum.
Dla kandydatów zamiejscowych, spoza woj. małopolskiego, dopuszczamy możliwość informacyjnego przesłania w/w dokumentów na numer faksu 12/ 280 07 51. Nie zwalnia to jednak kandydata od niezwłocznego dostarczenia poświadczonych kopii w/w dokumentów najpóźniej do 27 czerwca 2017 do godz. 15.00).


Krok 3 – lista przyjętych kandydatów

Lista przyjętych kandydatów zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej Liceum 30 czerwca 2017 do godz. 10.00

 
Krok 4 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym Liceum

Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji
w nieprzekraczalnym terminie do 5 lipca 2017 do godz. 15.00 przez złożenie lub przysłanie:

 1. Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. Oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. Oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów i finalistów)

Ponadto należy dostarczyć:

 1. 2 fotografie (wymiary: 30/42 mm – tzw. legitymacyjne, podpisane na odwrocie)
 2. Kartę informacyjną (jeżeli gimnazjum taką wydało)


Krok 5 – lista uczniów klas pierwszych

Lista przyjętych uczniów klas pierwszych zostanie ogłoszona 7 lipca 2017 do godz. 12.00

 

Do końca września 2017 należy dostarczyć:

 1. Kartę Zdrowia Ucznia
 2. Orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami (również z dysleksją)

 
KRYTERIA PRZYJĘĆ

W roku szkolnym 2017/2018 zamierzamy utworzyć pięć klas pierwszych po 25 osób w każdym oddziale:

Klasa A – (proponowane przedmioty rozszerzone: polski, historia, 2 języki obce: język angielski oraz  j. niemiecki lub francuski do wyboru)
Klasa B – (proponowane przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski oraz możliwość wyboru poziomu matematyki)
Klasa C – (proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub chemia do wyboru, język angielski)
Klasa D – (proponowane przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, 2 języki obce: język angielski oraz j. niemiecki lub francuski do wyboru)
Klasa E – (proponowane przedmioty rozszerzone:, historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, możliwość wyboru poziomu matematyki)

W przypadku zaproponowanych przedmiotów rozszerzonych  do wyboru,  Dyrekcja Szkoły zastrzega sobie możliwość realizacji tylko tego przedmiotu, który został wybrany przez zdecydowaną większość kandydatów.


SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLASY W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ
KLASY!

Przedmioty objęte punktacją do poszczególnych klas:

Klasa:

Przedmiot pierwszy:

Przedmiot drugi:

     Przedmiot trzeci:

Przedmiot czwarty:

A

j. polski

historia

II język obcy

j. angielski*

B

j. polski

biologia

chemia

j. angielski*

C

j. polski

matematyka

fizyka lub chemia

j. angielski*

D

j. polski

matematyka

geografia

j. angielski*

E

j. polski

wos

historia

j. angielski*

 * lub inny język nowożytny, jeśli nie było w III klasie gimnazjum języka angielskiego.


Liczba wszystkich możliwych punktów do uzyskania wynosi 200.

Maksymalna liczba punktów za  egzamin gimnazjalny wynosi 100 p.

Maksymalna liczba punktów za oceny na świadectwie wynosi 72 p.

Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia (konkursy) wynosi 18 p.

(** Osiągnięcia te muszą być wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum.)

Liczba punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem wynosi 7 p.

Liczba punktów za działalność społeczną wynosi 3 p.

Warunkiem ubiegania się o miejsce w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej ilości punktów, o przyjęciu decyduje sytuacja społeczna, materialna i zdrowotna ucznia, ocena z religii i opinia ks. proboszcza lub katechety.

Uczniowie zamiejscowi, przyjmowani będą do internatu wg zasad statutowych Fundacji im. ks. Siemaszki – organu prowadzącego Liceum. W tym przypadku o przyjęciu decydować będzie sytuacja materialna i rodzinna kandydatów.

Dokładne informacje w sprawie przeliczania punktów zawarte są w  ROZPORZĄDZENIU

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, które opublikowane jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl w zakładce rekrutacja.

 


 

 


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CENTRUM EDUKACYJNYM "RADOSNA NOWINA 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

XIV Festiwal Twórczości im. ks. Kazimierza Siemaszki

facebook_page_plugin