Liceum Ogólnokształcące
w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"


UWAGA!
Zmiana numeru konta do wpłat za internat i wyżywienie uczniów:
50 1020 2892 0000 5702 0689 3293

Zasady rekrutacji

INFORMACJA O SPOSOBIE I WARUNKACH PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Edukacyjnym
„Radosna Nowina 2000” w Piekarach w roku szkolnym 2018/2019

DNI OTWARTE LICEUM odbędą się:
21 kwietnia 2018 (sobota: 9.00 - 14.00)
19 maja 2018 (sobota: 9.00 - 14.00)

PROGRAM DNI OTWARTYCH  21.04.2018 oraz 19.05.2018

9.00 – 11.30   Możliwość zwiedzania szkoły oraz Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”
11.30 –12.30  
Zebranie z Dyrekcją Liceum, Kierownikiem Internatu oraz pedagogiem szkolnym
12.30 –14.00  
Możliwość zwiedzania szkoły oraz Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000”

W czasie Dni Otwartych istnieje możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny.
W trakcie Zebrania z Dyrekcją  Liceum (11.30 -12.30)  rozmowy nie będą przeprowadzane

PIĘĆ KROKÓW REKRUTACJI

Krok 1 – rozmowa informacyjno- kwalifikacyjna
Ze względu na charakter Liceum, w okresie od 12 marca do  15 czerwca 2018,  przedstawiciel Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzi z każdym kandydatem i jego rodzicami (rodzicem/opiekunem) rozmowę informacyjno - kwalifikacyjną, na którą należy umówić się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Liceum –  tel. (012) 280 70 99 lub 97 w. 105. Celem rozmowy jest poznanie kandydata i jego rodziny oraz zapoznanie się Komisji z sytuacją rodzinną i materialną kandydatów.

Od 09.05.2018  do 29.05.2018 r.  oraz od  04.06.2018 r. do 15.06.2018 r.rozmowy będą prowadzone w następujących terminach:
poniedziałki 14:30 - 17:30
wtorki 14:30 - 17:30
środa 14:30-16:30
czwartek 14:00 - 17:00
 
* Z dniem 09.05.2018 zmienią się terminy przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych,  o czym poinformujemy do końca kwietnia 2018
Na rozmowę należy dostarczyć:
 1. wypełnioną ankietę kandydata (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: liceum.radosnanowina.pl
 2. życiorys (opisowy, uwzględniający także sytuację rodziny)
 3. opinię ks. proboszcza lub katechety
 4. oświadczenie rodziców o dochodach rodziny (druki można otrzymać w sekretariacie lub wydrukować ze strony internetowej: liceum.radosnanowina.pl
UWAGA! Wszystkich kandydatów informujemy, że nasze Liceum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dlatego nie może być szkołą pierwszego wyboru (nie wprowadzamy danych kandydata do Centralnej Bazy Danych). Przy dokonywaniu wyboru liceum, należy jednak traktować nasza szkołę jako jedną z trzech, w których kandydat może się ubiegać o miejsce.

Krok 2 – składanie dokumentów
Zaraz po otrzymaniu dokumentów – czyli w dniach od 22 czerwca do 26 czerwca 2018
w godz. 9.00 do 15.00  (w sobotę 23.06.2018 w godz. 9.00 do 13.00) należy dostarczyć:
 1. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum*
 3. kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów
  i finalistów
* Oryginały w/w dokumentów na tym etapie rekrutacji nie będą przyjmowane. Kandydaci dostarczają wyłącznie kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum.
Dla kandydatów zamiejscowych, spoza woj. małopolskiego, dopuszczamy możliwość informacyjnego przesłania w/w dokumentów na numer faksu 12/ 280 07 51. Nie zwalnia to jednak kandydata od niezwłocznego dostarczenia poświadczonych kopii w/w dokumentów najpóźniej do 26 czerwca 2018 do godz. 15.00.

Krok 3 – lista zakwalifikowanych kandydatów
Lista kandydatów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej Liceum
29 czerwca 2018 do godz. 11.00
 
Krok 4 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym Liceum
Warunkiem wpisania na listę uczniów jest potwierdzenie przez kandydata swojej decyzji 
w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2018 do godz. 15.00 przez złożenie lub przysłanie:
 1. oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum
 3. oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów (dotyczy laureatów
  i finalistów).
Ponadto należy dostarczyć:
 1. 2 fotografie (wymiary: 30/42 mm – tzw. legitymacyjne, podpisane na odwrocie)
 2. kartę informacyjną (jeżeli gimnazjum taką wydało).

Krok 5 – lista uczniów przyjętych do klas pierwszych
Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 10 lipca 2018 do godz. 12.00

  

Do końca września 2018 należy dostarczyć:
 1. kartę zdrowia ucznia
 2. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu
  i innymi schorzeniami (również z dysleksją).
 
ZASADY PRZELICZANIA PUNKTÓW
Dokładne informacje w sprawie przeliczania punktów zawarte są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, które opublikowane jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl w zakładce rekrutacja.

Informacje dotyczące tytułów punktowanych konkursów znajdują się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły", który opublikowany jest na stronie www.kuratorium.krakow.pl

Przedmioty objęte punktacją do poszczególnych klas:

Klasa:

Przedmiot pierwszy:

Przedmiot drugi:

     Przedmiot trzeci:

Przedmiot czwarty:

A

j. polski

historia

II język obcy

j. angielski*

B

j. polski

biologia

chemia

j. angielski*

C

j. polski

matematyka

fizyka lub chemia

j. angielski*

D

j. polski

matematyka

geografia

j. angielski*

E

j. polski

wos

historia

j. angielski*

 * lub inny język nowożytny, jeśli nie było w III klasie gimnazjum języka angielskiego.

Warunkiem ubiegania się o miejsce w LO w Piekarach jest uzyskanie przez kandydata min. 130 punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

O przyjęciu kandydatów decyduje zgodnie z Regulaminem Rekrutacji:
 • liczba punktów w postępowaniu rekrutacyjnym obliczona zgodnie z Rozporządzeniem MEN
  z dnia 14.03. 2017 oraz Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz miejsc uznanych
  za wysokie w tych zawodach
 • dostępna ilość miejsc w internacie dla dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym
 • sytuacja społeczna i socjalna kandydatów (zgodnie z § 2 i 19 statutu Szkoły).
 
SZKOŁA ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROFILU KLASY W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI KANDYDATÓW DO DANEJ KLASY!
 
 

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły  2018".

Order Św. Stanisława

facebook_page_plugin