Liceum Ogólnokształcące

 w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000"

Piekary 2; 32-060 Liszki

Prawa i obowiazki mieszkańców


Mieszkańcy internatu mają prawo do:

• zakwaterowania, odpłatnego całodobowego wyżywienia oraz opieki,
• korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służących do nauki, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień,
• wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez internat oraz w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach organizowanych przez pracowników pedagogicznych Centrum,
• korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i pobytu w internacie,
• samodzielnych wyjazdów do rodziców (opiekunów) – po złożeniu przez nich stosownego oświadczenia – oraz innych osób i miejsc wymienionych w oświadczeniu, w czasie wolnym od nauki szkolnej,
• przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu w czasie do tego przeznaczonym, za wiedzą i zgodą wychowawców po wylegitymowaniu odwiedzającego,
• współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu osobiście, jak też przez swoich przedstawicieli,
• ochrony prywatności – poszanowania własnych uczuć, godności i dyskrecji w sprawach osobistych, rodzinnych i uczuciowych, o ile nie narusza to praw innych osób,
• korzystania z pomocy finansowej – listę osób korzystających z dofinansowania tworzy pedagog szkolny w porozumieniu z Zarządem Fundacji im. ks. Siemaszki,
• wyrażania swoich myśli, przekonań w sposób nie naruszający godności osobistej, kultury i norm obyczajowych kolegów, koleżanek i pracowników Centrum,
• wyrażania w kulturalny sposób swoich potrzeb i próśb do wychowawców i współmieszkańców,
• korzystania w czasie do tego przeznaczonym z obiektów sportowych Centrum,
• uczestnictwa w zajęciach: kołach zainteresowań, dodatkowych, językowych, sportowych.

Obowiązkiem mieszkańca internatu jest:

• stosować się do norm etycznych i norm zawartych w prawie polskim,
• stosować się do Regulaminu Internatu,
• szanować godność i prawa innych osób,
• tworzyć atmosferę tolerancji i życzliwości, przeciwdziałając przejawom braku poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej i duchowej innych osób, tworzyć wspólnotę „etycznej odwagi”,
• uczestniczyć w zajęciach szkolnych i internatowych, przestrzegać harmonogramu dnia, uczciwie traktować swoje codzienne obowiązki,
• uczestniczyć w czwartkowej Mszy Świętej, we wspólnych modlitwach— niech będzie to dowód świadomego wyboru szkoły katolickiej,
• systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki potrafiąc oddzielić czas pracy od czasu odpoczynku,
• udzielać współmieszkańcom koleżeńskiej pomocy w nauce, kształtując w ten sposób w sobie odpowiedzialność za innych,
• uczestniczyć w pracach na rzecz szkoły, internatu i środowiska,
• dbać o mienie internatu, współmieszkańców i swoje,
• utrzymywać czystość i estetykę pomieszczeń mieszkalnych oraz otoczenia internatu - starannie wykonywać przypisane dyżury porządkowe,
• wykonywać dyżury, dbać o czystość, porządek i godne zachowanie na stołówce,
• pokrywać koszty ewentualnych zniszczeń i napraw.

Wszystkie odwiedziny osób spoza internatu tylko za zgodą i wiedzą wychowawcy. Noclegi osób bliskich tylko za zgodą kierownika internatu.

15-lecie szkoły

PROGRAM JUBILEUSZU 15-LECIA LICEUM

Znak Jakości Szkoły 2016


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CENTRUM EDUKACYJNYM "RADOSNA NOWINA 2000" w Piekarach jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017".

Projekt upamiętnienia ks. dr. Bronisława Sieńczaka

Fundacja